Vstup pro klienty

Základní info
pro klienty

VÝMĚNY KOTLŮ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH - UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE BYTŮ A SVJ/DRUŽSTVA !!!


Vzhledem k množícím se výměnám turbo kotlů (kotlů s nuceným odtahem spalin, které se dle nařízení Evropské komise č. 813/2013  od roku 2015 nesmějí vyrábět) v bytových jednotkách za kotle kondenzační upozorňujeme, že může vyvstat nutnost úpravy spalinové cesty. 
 
Výměny kotlů by měly být prováděny koordinovaně právě s ohledem na možné omezení dalších vlastníků při výměně jejich kotle.
Doporučujeme obrátit se na firmu, která provádí kontrolu spalinových cest ve Vašem domě a požádat o zpracování pasportu a odborné posouzení možností. 
 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - POVINNOSTI SVJ A VLASTNÍKŮ BUDOV


Společenství vlastníků jednotek a vlastníci budov jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen "průkaz") v těchto základních případech (nejedná se o kompletní výčet, celý výčet viz §7a zákona č. 406/2000 Sb.):
- při větší změně dokončené budovy (= změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy),
- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
- při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy
a jsou povinni na vyžádání  předkládat průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. Průkaz platí 10 let ode dne vyhotovení, do provedení větší změny dokončené budovy nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.
Vlastníci budovy a společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech jak při prodeji, tak i při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
Společenství vlastníků jednotek a vlastníci budov jsou povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy.
Vlastníci budov a společenství vlastníků jednotek jsou povinni předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.
Zákon č. 406/2000 Sb. uvádí v §7a odst. 5 výjimky, na které se výše uvedené požadavky nevztahují - např. budovy, které jsou kulturní památkou, anebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci. Průkaz se rovněž neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou  a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.


 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PŘI PRODEJI NEBO PRONÁJMU JEDNOTKY V SVJ


Průkaz energetické náročnosti (dále jen "průkaz") pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky, průkaz opatřuje společenství vlastníků jednotek.
Vlastník jednotky je povinen při prodeji nebo při pronájmu jednotky:
1. zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech,
2. předložit průkaz energetické náročnosti nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky nebo nájmu jednotky,
3. předat průkaz energetické náročnosti nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nájemci jednotky při podpisu nájemní smlouvy.
Zákon č. 406/2000 Sb. uvádí v §7a odst. 5 výjimky, na které se výše uvedené požadavky nevztahují - např. budovy, které jsou kulturní památkou, anebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci. Průkaz se rovněž neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou  a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 (zákon č. 406/2000Sb. §7a odst. 9).
Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání u společenství vlastníků jednotek průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnsti v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.
 

KOUPILI JSTE BYT? .... ZMĚNIL SE POČET UŽIVATELŮ VE VAŠEM BYTU?

Připomínáme, že je zákonem danou povinností vlastníka (občanský zákoník, zákon č.89/2012 Sb., §1177) kontaktovat osobu odpovědnou za správu domu:
 
§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

 
U objektů, ve kterých společnost CEBYT, a.s.  zajišťuje správu, nahlašujte tyto změny na administrativní oddělení, nejlépe mailem na mailové adrese sprava02@cebyt.cz, případně telefonicky na čísle: 257 409 211.
 

NOVINKY OD 1.1.2017


Vážení členové statutárních orgánů,
rádi bychom vás upozornili, že rozúčtování nákladů na vytápění a tepelnou energii potřebnou pro ohřev teplé vody za uplynulý rok 2016 je poprvé nutné provádět dle nové vyhlášky č. 269/2015 Sb., která vstoupila v platnost již od 1.1.2016 a nyní se dostává do praxe její první použití. Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanovila pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a poskytování teplé užitkové vody dříve, byla zrušena.
Hlavními důvody, proč byla vyhláška zákonným způsobem upravena, je snaha ministerstva přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákonu o službách - č. 67/2013 Sb., který nadále zůstává v platnosti, a také snaha o spravedlivější způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii mezi uživatele v domě, který lépe kopíruje chování jednotlivých spotřebitelů k teplu a tepelné energii. 

V případě nejasností kontaktujte naše administrativní oddělení - paní Hrdonkovou (hrdonkova@cebyt.cz, případně telefonicky na čísle: 257 409 211
 

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELŮM JEDNOTEK


Každý subjekt (ať už je to společenství vlastníků, bytové družstvo nebo ať jsou to spoluvlastníci objektu) je pro všechny jednotky povinen zajistit vyúčtování služeb, které uživatelé jednotek čerpají. A od více subjektů, které jsme v roce 2016 přijali do naší správy, jsme zjistili, že ne všichni členové statutárních orgánů jsou si toho plně vědomi. A hlavně – že si nejsou vědomi následků, které nastanou v případě, že vyúčtování nebude provedeno vůbec, případně nebude provedeno řádně.
Řádné roční vyúčtování služeb musí být provedeno:
- v souladu se zákonem,
- v souladu se základními dokumenty subjektu a s přijatými usneseními nejvyšších orgánů,
- v zákonném termínu.
 
Naše společnost vyúčtování služeb provádí v souladu se zákonem, s hlavními základními dokumenty subjektů, jako jsou prohlášení vlastníka budovy, stanovy nebo zápisy ze schůzí shromáždění / členských schůzí / rozhodnutí spoluvlastníků objektů. Umíme poradit, jaký je pro daný subjekt nejvhodnější způsob rozúčtování jednotlivých položek, a jak jej docílit – tak, aby byly dodrženy všechny správné postupy, jako jsou návrhy statutárních orgánů, korektní odhlasování shromážděním / členskou schůzí a potom správné uvedení do praxe. Tímto můžeme pomoci optimalizovat nejlepší a nejspravedlivější rozdělení nákladů všem uživatelským jednotkám v daném subjektu. A takto pomůžeme i předejít případným finančním sporům, které mohou skončit až u soudu.
 
Máme praktické zkušenosti také v případech, kdy společenství, které přešlo pod naši správu, nemělo v pořádku vyúčtování služeb uživatelům jednotek v předchozích letech. V součinnosti s výborem jsme několikrát provedli úspěšnou nápravu – 2-letou rekonstrukci účetnictví a následné nové vyúčtování ke spokojenosti všech dotčených vlastníků.

Naši klienti se na nás mohou spolehnout a my jsme připraveni pomoci i všem našim novým klientům, kteří chtějí mít doklady i finance správně vedené.
 

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS: TECHNICKÁ KONTROLA OBJEKTU A DOMOVNÍK

Vzhledem k rostoucímu zájmu mezi našimi klienty začalo technické oddělení nabízet nové služby - funkci domovníka a technickou kontrolu 1x ročně. Pokud máte o tyto služby zájem, požádejte o cenovou nabídku na váš objekt paní Zelenkovou (e-mail: technik@cebyt.cz nebo tel.: 257 409 213):

Technická kontrola objektu – tato služba je komplexní zjištění stavu nemovitosti – doporučujeme provádět pravidelně minimálně 1x ročně. Služba obsahuje osobní prohlídku nemovitosti, zajištění fotodokumentace, posouzení zjištěných vad, návrh na opravy a hrubý odhad ceny. Výstupem je technická zpráva o stavu objektu doplněná o ilustrační fotografie.

Domovník – služba domovník je výhodná pro vlastníky, kteří chtějí mít stav objektu pod kontrolou. Domovník provádí kontrolu objektu dle požadavku, nejčastěji 2x měsíčně. Zkontroluje, případně vymění žárovky, seřídí samozavírače, kontroluje vlhkostní poruchy… Službu provádí na objektu vždy jeden technik , aby byl schopen zaznamenat jakékoliv změny hned při prvním projevu. Například zatečení, vznik trhlin apod.

PŘIZPŮSOBENÍ STANOV NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Většina společenství vlastníků a bytových družstev je ze zákona povinna přizpůsobit své stanovy novému Občanskému zákoníku, zákonu č.89/2013 Sb. Některé ze změn již měly být uskutečněny do 31.12.2015 (a to např. v současnosti zpochybňovaný požadavek na sousloví v názvu společenství  vlastníků nebo umístění sídla společenství vlastníků v objektu společenství), další změny by měly být uskutečněny do 31.12.2016 (jako např. odstranění uvedení alternativ ve stanovách, tj. možnost výběru, zda společenství bude mít výbor nebo jenom samostatného předsedu společenství vlastníků).

Vzhledem k osvětě tuto skutečnost již téměř všichni členové výborů společenství či představenstva znají. Ne vždy však vědí, jaké důsledky mohou nastat při nesplnění povinností přizpůsobit stanovy novém Občanskému zákoníku: společenství nejprve obdrží výzvu od soudu k nápravě stavu s přiměřeně dlouhou lhůtou, která však i s ohledem na podmínky pro zorganizování shromáždění nemusí být pro společenství nebo družstvo dostatečná. V případě, že společenství nebo družstvo i přes výzvu příslušného orgánu veřejné moci nápravu v dané lhůtě nezajistí, mohou přijít důsledky od pořádkové pokuty, v krajní míře až po likvidaci společenství.
 
Pro námi spravované klienty zajišťuje přípravu stanov přímo na míru paní Hrdonková, mail: hrdonkova@cebyt.cz, tel. 257 509 211. Pokud neumíte přizpůsobení svých stanov novém Občanskému zákoníku vyřešit, ochotně Vám stanovy na míru chodu Vašeho společenství či družstva připraví. Nabízené stanovy jsou připraveny ve spolupráci se zkušenou advokátní kanceláří a jejich velkou výhodou je zapracování více jak deseti let našich praktických zkušenosti ze správy družstev a společenství.

© 2016 CEBYT, a.s.